Rikkaitten ja köyhien vanhainkoti, osa 2.

Valtuustoaloite 19.8.2015

Haluamme pikaisen selvityksen tämänhetkisestä vanhustenhoidon tilasta ja terveyskeskuksen akuuttiosaston tilanteesta.
Saamienne tietojen mukaan kotihoidossa työntekijät ovat tiukoilla, hoidettavien kunto huonontunut, hoidettavat lisääntyvät, samoin käyntimäärät. On huomioitava myös työntekijöiden työhyvinvointi että vanhusten hoidon laatu.
Kaavailtuihin akuuttiosaston pienennyshuhuihin haluaisimme myös selvyyden, että miten tilanne aiotaan ratkaista, jos potilasmäärää pienennetään kymmenellä. (25:stä 15:sta)
Miten kauan Ruskahovin Vanamo pysyy tilapäisratkaisuna, niin kuin meille on asia esitetty? Onko siitä tullut nyt pysyvä järjestely?
Vanhusväestö kasvaa ja olen jo aiemminkin varoitellut, että tästä ei hyvää seuraa, jos ei tilannetta ennakoida. Ei ole ennakoitu, nyt olisi aika toimia.
Ohessa liite, jonka laitoin perusturvalautakunnalle ja vanhusneuvostolle sähköpostilla, saamatta keneltäkään vastausta tai kuittausta. Liitteessä myös kysymyksiä, joihin haluamme vastauksen ja jotka helpottavat uuden työryhmän selvitystyötä, jonka pohjana voisi olla SAS työryhmä lisättynä esimerkiksi perusturvalautakunnan puheenjohtajalla tai muulla perusturvalautakunnan jäsenellä, jotta luottamushenkilöpuoli olisi edustettuna.
Myös monta muuta selvitettävää asiaa on, ja siksi esitän, että perustettaisiin uudestaan työryhmä selvittämään kotihoidon, Ruskahovin ja terveyskeskuksen resursseja ja mahdollista uutta tehostettua palveluasumisyksikköä Mäntyharjuun.
Ylipäätään selvitystä siitä haluamme, että mikä on oikea ja todellinen tilanne tällä hetkellä.

Tanja Hartonen-Pulkka/
Ps valtuustoryhmä


TYÖRYHMÄN VASTAUS ALOITTEESEEMME ja PERUSTURVALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS vt. perusturvajohtajan Päivi Niirasen suosituksesta:
(kunnanhallitukselle ja valtuustolle VAIN tiedoksiantona)

SELVITYS IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUASUMISEN JÄRJESTÄMISESTÄ JA TOTEUTTAMISESTA

Toimeksianto
Kunnanhallitus on perusturvalautakunnan esityksestä nimennyt kokouksessaan 8.2.2016
työryhmän selvittämään ikääntyneiden palveluasumisen järjestämistä ja toteuttamista
Mäntyharjussa.
Työryhmään nimettiin kh:n pj. Seppo Hujanen, perusturvalautakunnan pj. Raimo Leppäkumpu,
hyvinvointipalveluiden vastuualuejohtaja / vt. perusturvajohtaja Päivi Niiranen, hallintojohtaja
Tuomo Penttinen ja vs. kiinteistöpäällikkö Jouni Huusari.

Toimeksiannon mukaisesti työryhmän tuli selvittää:
– olemassa olevien toimijoiden halukkuus toiminnan laajentamiseen
– yksityisen palvelutuottajan kilpailutus 30 paikan kokonaisuudesta tai 50 paikan kokonaisuudesta,
jos olemassa olevien toimijoiden kanssa ei päästä sopimukseen
Ratkaisussa tuli huomioida kotihoidon toimintaedellytykset ja laatia malli, jolla Ruskahovin
alakerrassa olevista väistötiloista luovutaan vuoden 2016 loppuun mennessä.

Yleistä työryhmän toiminnasta
Työryhmä on kokoontunut kolme kertaa; 19.2., 25.2. ja 23.3.2016. Lisäksi työryhmä on tehnyt
tutustumismatkan Janakkalaan ja Lahteen 15.2.2016. Matkalla tutustuttiin yksityisen sijoittajan
toteuttamaan ja Janakkalan kunnan henkilöstön operoimaan tehostetun palveluasumisen
yksikköön. Lahdessa tutustumiskohteena oli sijoittajan toteuttaman ja Mikeva Oy:n operoima
yksikkö.
Selvittääkseen kunnassa toimivan Sateenkaari ry:n halukkuutta toiminnan laajentamiseen ovat
työryhmän jäsenet tavanneet Sateenkaari ry:n toimitusjohtaja Riitta Paasivuoren ja hallituksen
vpj:n Timo Heiskasen 9.3. ja yhdistyksen pj:n Martti Lokan, Riitta Paasivuoren ja Timo Heiskasen
22.3.2016.
Työryhmä on saanut / käyttänyt asiantuntija-apua kaavoituksen ja tonttitarjonnan osalta
kaavoittaja Hanna Alaselta ja paikkatietokäsittelijä Markku Lamposelta sekä DI /Karttaako Oy Jarmo
Mäkelältä.
Kilpailutukseen liittyvissä asioissa on konsultoitu Hankintajuristit Oy / Hanna-Mari Leppästä.
Palveluasumisen tiimoilta eri palvelutuottajat ovat olleet aktiivisesti yhteydessä kuntaan. 6 yritystä
on vieraillut asian tiimoilta kunnassa kertomassa näkemyksensä palvelujen tuottamisesta.
Tapaamiset ajoittuvat marras-joulukuulle 2015, ennen työryhmän nimeämistä, mutta ovat
oleellinen osa palveluasumisen valmistelua. Tapaamisiin osallistui kunnan puolesta kunnanjohtaja
Jukka Ollikainen, hallintojohtaja Tuomo Penttinen, perusturvajohtaja Markku Tuunainen ja vastaava
palveluohjaaja Seppo Hujanen.

Palveluasumisen tarve kunnassa
Vuonna 2013 tehtiin moniammatillisella asiantuntijatyöryhmällä kattava selvitys ”Ikääntyneiden
ympärivuorokautisten asumispalveluiden toimitilat ja tarveselvitys 2013”. Tässä suunnitelmassa on
hyödynnetty ko. selvitystyötä, jotenka kattavaa teoriaosuutta tai taustojen kuvausta ei ole tarpeen
tehdä enää uudelleen.
Mäntyharjun on väestörakenteeltaan vanhusvoittoinen kunta. Ikääntyneiden hoivan- ja hoidon ja
niiden myötä myös hoitopaikkojen tarve lisääntyy ihmisten ikääntyessä. Yli 75-vuotiaiden määrä
kasvaa nopeasti Etelä-Savon alueella ja väestöllinen huoltosuhde heikkenee. Mäntyharjussa yli 75 –
vuotiaiden määrä kasvaa vuosien 2012-2025 välisenä aikana 365 henkilöllä.
Palveluasumisella tarkoitetaan sosiaalihuoltolain 17 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuja
vanhusten asumispalveluja. Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu ikääntyneille ja
ikääntyneille muistisairaille henkilöille.
Tehostettu palveluasuminen on asumista, jossa henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden.
Asuminen eroaa laitoshoidosta muun muassa siinä, että Kela on hyväksynyt asumisyksiköt
avohoidon yksiköiksi ja asiakas maksaa erikseen vuokran ja käyttämänsä palvelut. Asiakas saa
asumiseensa Kelan myöntämää eläkkeensaajien asumistukea.
Valtakunnallisten suositusten mukaan ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen tarve olisi 8-9 %
yli 75-vuotiaiden osuudesta. Mäntyharjun osalta tarkoittaa 98-110 asukaspaikkaa vuoteen 2025
mennessä ja vuoteen 2030 mennessä 113-127 paikkaa. Tällä hetkellä tehostetun palveluasumisen
paikkoja on yhteensä 73 (47 Ruskahovissa ja 26 Mäntypuistossa). Laskennallisesti lisätarve olisi 25-
54 paikkaa riippuen tarkasteltavasta aikajänteestä. Tarvittavista palveluasumispaikoista 35 paikkaa
voisi olla tehostetun palveluasumisen paikkoja ja 15 kevyempää pienryhmäkotityyppistä
palveluasumista, jossa hoitohenkilökunta olisi paikalla klo 7-21 ja yöaikainen hoito järjestettäisiin
kotihoidon turvapalvelun kautta. Tehostetussa palveluasumisessa hoitohenkilöstö on paikalla
ympäri vuorokauden (henkilöstömitoitus on vähintään 0,6 hoitotyöntekijää/asiakas).
Maaliskuussa 2016 ikääntyneitä mäntyharjulaisia odottaa palveluasumisen paikkaa noin 50
henkilöä. Terveyskeskuksen akuutti- ja kuntoutusosastolla odottaa paikkaa 5 potilasta, Ruskahovin
väistötilassa (Vanamo) 12, Ruskahovin jaksopaikoilla 2 ja kotona 15 henkilöä. Lisäksi kotihoidossa
20 asiakkaalla on maksimikäynnit vuorokaudessa.
Palveluasumisyksikköön on toiminnan ja talouden näkökulmasta perusteltua sijoittaa erityisen
paljon tai usein vuorokauden aikana apua tarvitsevia asiakkaita, jotka asuvat pitkien matkojen
päässä (taajaman ulkopuolella). Palvelutuotanto on kustannustehokkaampaa, kun asiakkaat asuvat
samassa talossa eikä matkoihin kulu työaikaa.
Yhä enenevässä määrin tehostetun palveluasumisen paikkoja tarvitsevat myös alle 75 -vuotiaat.
Tällä hetkellä pikainen tarve 3 henkilöllä.
Asumispalveluiden toiminnan kehittämisessä käytettävissä olevilla toimitiloilla on merkittävä rooli
palvelujärjestelmän toiminnan kannalta. Myös keskeinen sijainti ja paikan helppo saavutettavuus
ovat tärkeitä ikäihmisten kannalta.

Hanna-Mari Leppäsen (Hankintajuristit Oy) käydyn keskustelun pohjalta työryhmä katsoo että
kilpailutus voidaan toteuttaa puitemenettely -kilpailutuksella tai neuvottelumenettelyllä.
Puitesopimus on nopea toteuttaa kevään aikana: kun tarjouspyyntö on saatu liikkeelle tarjousajaksi
on varattava kohtuullinen aika tarjouksen laatimiseksi. Tarjoukset saadaan siten ennen kesää.
Neuvottelumenettely vie enemmän aikaa. Asiassa tehdään ensin tarjoajien valinta (osallistumisaika
30 päivää hankintailmoituksen julkaisusta) ja tämän jälkeen käydään neuvottelut ennen kuin
varsinainen tarjousaika alkaa kulua. Tarjousajan on oltava kohtuullinen ja riittävä.
Neuvottelumenettelyssä menee enemmän aikaa kuin jos hankinta toteutetaan puitejärjestelyllä,
jossa käytetään avointa menettelyä, mutta sopimus on mahdollista saada tälläkin menettelyllä
syksyn 2016 aikana. Tämä edellyttää sitä, että hankintailmoitus julkaistaan mahdollisimman pian,
jotta neuvottelut voidaan hoitaa esimerkiksi kesäkuun aikana ja tarjousaika olisi kesän ylitse.
Molemmissa kilpailutusmenettelyissä on mahdollista asettaa ehdot, joiden mukaan kunta ei
sitoudu ostamaan tiettyä paikkamäärää. Lisäksi voidaan edellyttää palveluntuottajaa toteuttamaan
palveluasumisyksikkö Mäntyharjulle. Kilpailutuksessa tulee mahdollistaa välivuokrausmalli, jolla
asukkaan vuokrakustannus alenee alv.prosentin verran.

Palveluseteli
Palveluasuminen on mahdollista toteuttaa myös palvelusetelillä ilman kilpailutusta. Mikkelin
seudun sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 3.12.2015, §36, liite 1
vanhuspalveluiden toimintakäsikirjan. Toimintakäsikirja ohjaa palvelutuotantoyksiköiden toimintaa.
Seudullisesti on päätetty ottaa käyttöön myös tehostetun palveluasumisen palveluseteli, jonka
sisällölliset reunaehdot on määritelty ko. toimintakäsikirjassa (Liite 4).
Markkinoilla on toimijoita, joilla on valmius toteuttaa palveluasumisyksikkö Mäntyharjuun nopealla
aikataululla palvelusetelimallilla. Tämä malli on kunnan kannalta riskitön (kunnalla ei taloudellista
vastuuta investoinnista eikä sitoutumista paikkojen ostamiseen).

Aikataulu
Toimeksiannossa edellytettiin, että Ruskahovin alakerran väliaikaistiloista luovutaan viimeistään
vuoden 2017 aikana. Perusturvapalveluiden siirtyminen uuteen Sote -kuntayhtymään vuoden 2017
alusta edellyttää ratkaisun tekemistä vuoden 2016 aikana. Tämän ajankohdan jälkeen toimivalta ko.
asiassa ei ole enää kokonaisuudessaan kunnan päätösvallassa.
Em. seikoista johtuen päätös kilpailutuksen järjestämisestä, tonttiratkaisu, Sateenkaaren ratkaisu,
mahdollinen kaavamuutos ja itse kilpailutus tulee kyetä toteuttamaan vuoden 2016 aikana.
Tällä aikataululla rakentaminen käynnistyisi vuoden 2017 alussa ja käyttöönotto ajoittuisi
loppuvuoteen 2017. Palvelusetelimallilla rakentaminen on mahdollista aloittaa
kilpailutusmenettelyä nopeammin.

Palveluasumisen lisäämisen vaikutus nykyiseen palvelutuotantoon
Palveluasumispaikkojen lisääminen mahdollistaisi terveyskeskuksen akuutti- ja kuntoutusosastolla
paikkamäärän vähentämisen 21 paikasta 15-18 paikkaan. Käytännössä kustannusvaikutus
vuositasolla olisi kokonaisuutena noin -230 000€. Hoitohenkilöstöresurssina tarkoittaisi 2,5 hoitajan
vähentämistä.

Palvelukeskus Ruskahovin osalta Vanamon 12 väistötilassa olevaa asukasta siirtyisi uuteen
yksikköön. Kokonaiskustannus vuositasolla noin -350 000€ ja resurssivähennyksenä 5 hoitajaa.
Kotihoidon osalta laskenta ja ennustettavuus ovat haasteellisempaa, koska pääpaino on
palvelurakenteessa edelleen kotiin annettavissa palveluissa sekä kotihoidon asiakasmäärät ja myös
asiakkaiden hoitoisuus kasvavat. Varovainen arvio maaliskuun 2016 tilanteen osalta (15 asiakasta
täyttää tehostetun palveluasumisen kriteerit) olisi 2 lähihoitajan vähennys ja palkkakulujen osalta
noin 60 000 -70 000€/v.

Työryhmän suositukset
Työryhmä suosittelee, että
1.
Mäntyharjun kunta kilpailuttaa palveluasumisen tai ottaa palveluasumisen palvelusetelin
käyttöön;
2.
palveluasuminen tulee tuottaa Mäntyharjussa;
3.
mallissa ei saa olla kunnan sitoutumista investoinnin rahoittamiseen, eikä tietyn
paikkamäärän ostamiseen;
4.
hanke toteutetaan ns. välivuokrausmallia hyödyntäen, jolloin asukkaan maksama vuokra
alenee alv-prosentin verran;
5.
rakentamisen laatuun tulee kiinnittää erityistä huomiota;
6.
sopimukset kohteen toteuttamisesta ja palvelutuotannosta tulee solmia vuoden 2016
aikana;
7.
mikäli valitaan vaihtoehdoksi palvelusetelimalli, otetaan seteli käyttöön välittömästi, kun
tehostetun palveluasumisen palvelusetelituottajia on Mäntyharjussa;
a.
Paikat hankitaan palvelusetelillä, mikäli asiakas valitsee palvelusetelivaihtoehdon.
b.
Mäntyharjun kunta ei sitoudu ostamaan kiinteää paikkamäärää palveluntuottajalta,
c.
asiakas ja/tai hänen omaisensa valitsevat myönnetyn palvelusetelin kautta
haluamansa palvelutuottajan
Palveluasuminen on mahdollista toteuttaa palvelusetelillä ilman kilpailutusta,
joka on nopein ja joustavin tapa järjestää asiakkaan palveluasuminen.
Palveluasumispaikkojen tarve Mäntyharjussa maaliskuussa 2016 n. 50
paikkaa. Palveluseteli on myös hyvä mekanismi asiakkaan valinnanvapauden
toteuttamiseen. Asiakas ja/tai hänen omaisensa valitsevat myönnetyn
palvelusetelin kautta haluamansa palveluntuottajan. Asiakas voi edelleen valita
palvelusetelin sijaan myös kunnan tuottaman asumispalveluyksikön.
Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 3.12.2015 § 36
mahdollistaa tehostetun palveluasumisen palvelusetelin käyttöönoton.
Palvelusetelimalli on kunnan kannalta riskitön (kunnalla ei taloudellista
vastuuta investoinnista eikä sitoutumista paikkojen ostamiseen).
Valtuustolle 31.3.2016 pidetyn infotilaisuuden pohjalta on tilattu
Arkkitehtitoimisto Arkviiri Oy:ltä rakennuspaikkaselvitys (Maastomalli ja selvitys
rakentamismahdollisuuksista) koskien terveyskeskuksen tonttia. Selvityksen
tulee olla valmis 25.4.2016.
Asiakokonaisuudesta keskustellaan kokouksessa.
Kokouksessa läsnä myös hallintojohtaja Tuomo Penttinen ja vs.
kiinteistöpäällikkö Jouni Huusari.

Ehdotus
Esittelijä: Päivi Niiranen, vt. perusturvajohtaja
Perusturvajohtaja esittää perusturvalautakunnalle työryhmän suositusten
pohjalta:
1.
Mäntyharjun kunta ottaa seudullisesti hyväksytyn tehostetun
palveluasumisen palvelusetelin käyttöön välittömästi,
kun tehostetun palveluasumisen palvelusetelituottajia on
Mäntyharjussa;
2.
kunta ei sitoudu investoinnin rahoittamiseen eikä tietyn
paikkamäärän ostamiseen;
3.
hanke toteutetaan ns. välivuokrausmallia hyödyntäen, jolloin
asukkaan maksama vuokra alenee alv-prosentin verran;
4.
rakentamisen laatuun tulee kiinnittää erityistä huomiota;
5.
perusturvalautakunta saattaa asian kunnanhallitukselle tiedoksi

PERUSTURVALAUTAKUNTA HYVÄKSYI TÄMÄN YKSIMIELISESTI.

Kirjoitettu 27.4.2016

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa